21 sierpnia, 2019

Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatycznego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. 

Numer naboru: 2/1.1.1/2016.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0861/16-00.

Wartość projektu:   14 248 702,14 zł.

Kwota dofinansowania: 7 110 180,98 zł.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

II. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” zgodnie z zakresem wskazanym poniżej.

  1. Zakres audytu zewnętrznego reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Część finansowa audytu zgodnie z treścią rozporządzenia obejmuje w szczególności:   
  • poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność,  sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,
  • płatności wydatków związanych z projektem. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia.  
  1. Podstawa prawna audytu:
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) 1.2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96 poz. 616 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237)
  1. Zamawiający wymaga aby audyt wydatkowania środków finansowych dotyczących projektu  obejmował w szczególności weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
  • weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy, dobór próby powinien być oparty  na metodach statystycznych;
  • ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione  w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności);
  • sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności,  w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;
  • sprawdzenie, czy w przypadku zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z wykonawcą osobowo lub kapitałowo wykonawca posiadał stosowną zgodę NCBR (jeśli dotyczy);
  • sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi  w umowie;  
  • sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu  oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych;
  • sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów;
  • sprawdzenie statusu podatkowego wykonawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT);
  • analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów:
   • sprawdzenie, czy wykonawca stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
   • sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez wykonawcę oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
    • dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów,
    • dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów  na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna  do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności,
   • weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty  pod względem:
    • formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie kosztu z projektem);
    • merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku  lub załącznikach do wniosku);
   • weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową),
  • weryfikację merytoryczną projektu w zakresie:
   • zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
   • adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu  i osiągniętych wskaźników,
   • rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu  (postęp rzeczowy).
  1. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać wszystkie elementy określone w § 14.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w  sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Zamawiający wymaga, aby w części finansowej raport zawierał w szczególności:
  • Odpowiedzi na pytania zamknięte odnoszące się do sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę wydatków poniesionych na realizację projektu:
   • Czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający  ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu?
   • Czy wydatki, rozliczone we wnioskach o płatność, zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu?
   • Czy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty spełniające warunki formalne dokumentu księgowego?
  • Analizę prawidłowości rozliczana przekazanego finansowania i kwalifikowalności kosztów:  
   • Czy Wykonawca posiada kompletną dokumentację potwierdzającą poniesiecie kosztu?  
   • Czy Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję kosztów w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu?
   • Czy kwoty zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym na koncie kosztowym Wykonawcy, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem o płatność,  są zgodne z kwotami poniesionymi na realizację projektu wskazanymi we wniosku  o płatność?
   • Czy na podstawie oględzin można potwierdzić zgodność stanu środków trwałych i środków trwałych w budowie z wykazanymi we wniosku o płatność?
   • Czy w projekcie w którym VAT stanowi koszt kwalifikowany Wykonawca nie miał prawnej możliwości odzyskania tego podatku?
   • Czy Wykonawca wniósł wkład własny rzeczowy zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie o wykonanie i finansowanie projektu oraz wartościami zadeklarowanymi we wniosku  o płatność?  
   • Czy koszty zostały poniesione w terminach realizacji projektu wskazanych w Umowie  o wykonanie i dofinansowanie projektu?  
   • Czy koszty są niezbędne do zrealizowania celów projektu, tj. zostały poniesione zgodnie katalogiem kosztów kwalifikowalnych oraz kosztorysem projektu, stanowiącym załącznik  do Umowy o wykonanie i dofinansowanie projektu? Czy weryfikowane koszty zostały wykazane w projekcie jednokrotnie?
   • Czy wszystkie koszty wykazane w kategoriach W, A, G, E, Op dotyczą kosztów bezpośrednich, nie pokrywanych ryczałtem kosztów ogólnych?   
   • Czy zakupy towarów i usług w projekcie zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, z zachowaniem zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami?
   • Czy zakupu towarów lub usług dokonano od podmiotów niepowiązanych z Wykonawcą osobowo lub kapitałowo? (w przypadku odpowiedzi NIE proszę o uzupełnienie w polu UWAGI informacji czy Wykonawca dokonał zakupu zgodnie z postanowieniami umowy)
  • Wskazanie wysokości kwot do zwrotu lub pomniejszających rozliczenie dofinansowania w związku  z wystąpieniem nieprawidłowości w rozliczaniu dofinansowania.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

IV. Wymagania dotyczące oferenta:

Ofertę w zapytaniu może złożyć osba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca poniższe wymaganie:

  1.  osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).

Zamawiający wymaga, aby Zgodnie z Art. 286.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Audytorem przeprowadzającym audyt była osoba  spełniała następujące warunki:

  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wyższe wykształcenie;
  5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
   • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
   • złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
   • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
   • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej w pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

  1.  przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; ©Kancelaria Sejmu s. 187/191 15.05.2019
  2. realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.11) ); 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489).

Oferty oferentów nie spełniających powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego.

V. Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

VI. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

VII. Oferty zawierające:

  1. Imię i nazwisko oferenta lub nazwę oferenta.
  2. Dane adresowe oferenta.
  3. Dane kontaktowe oferenta.
  4. Informację o spełnianiu przez oferenta wymagań dotyczących osoby lub jednostki audytującej.
  5. Potwierdzenie, że Audytor wyznaczony przez oferenta spełniała wymagania zgodnie z treścią zamówienia (wymagane podanie imienia i nazwiska wyznaczonego Audytora).
  6. Kwota oferty brutto.

prosimy składać do dnia 26.08.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl lub osobiście w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „ „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 26.08.2019 do godziny 10.00, wpłynęło 12 ofert zgodnie z zestawieniem poniżej. Jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie, w związku z powyższym Zamawiający nie brał jej już pod uwagę.

Lista ofert złożonych w zapytaniu ofertowym:

 1. AS-AUDYT, SZKOLENIA Jacek Sudomirski, ul. Podhalańska 10 lok 11, 85-132 Bydgoszcz, kwota oferty: 3 948,30 zł brutto.
 2. AUDiM – Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8; 50-538 Wrocław, kwota oferty: 2 583,00 zł brutto.
 3. DPC A. Danyleczko i Spółka Sp. jawna, ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole, kwota oferty: 6 881,85 zł brutto.
 4. Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., Sp. k., ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice, kwota oferty: 9 471,00 zł brutto.
 5. Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Twarowska-Rybicka, ul. Stanisława Augusta 30 lok.8, 03-847 Warszawa, kwota oferty: 7 257,00 zł brutto.
 6. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Audyt-Plus” Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 4/2, 31-031 Kraków, kwota oferty: 12 300,00 zł brutto.
 7. Maciej Słaby, audytor wewnętrzny, 58-140 Tomkowa 39, kwota oferty: 3 470,00 zł brutto.
 8. Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”, ul. 1 Maja 7, 64-915 Jastrowie, kwota oferty: 7 995,00 zł brutto.
 9. Zbigniew Okoń Biegły Rewident Działalność Gospodarcza, ul. Rybacka 16, 33-300 Nowy Sącz, kwota oferty: 12 300,00 zł brutto.
 10. POL-TAX Sp. z o.o., ul Bora Komorowskiego 56c lok. 91, 03-982 Warszawa, kwota oferty: 9 840,00 zł brutto.
 11. Przyjazny Audyt Sylwia Mamak, ul. Kluczborska 15/27, 31-271 Kraków, kwota oferty: 9 348,00 zł brutto.
 12. RACH-MISTRZ Biuro Biegłego Rewidenta Alicja Saładonis, ul. Teofila Noniewicza 85c/17, 16-400 Suwałki, kwota oferty: 14 790,00 zł brutto.

Mając na uwadze wskazane przez Zamawiającego kryterium wyboru, Zamawiający wybrał ofertę firmy: AUDiM – Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8; 50-538 Wrocław, kwota oferty: 2 583,00 zł brutto.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za zainteresowanie zamówieniem i złożenie ofert.

Tagi: