28 sierpnia, 2018

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Ocena i opis próbek histopatologicznych w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” przez patomorfologa.

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez oferenta (patomorfologa) rozpoznania zeskanowanego obrazu i jego opis oraz zaznaczenie komórek zmienionych chorobowo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 40
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • dorobek naukowy w dziedzinie nauk medycznych poparty udziałem w minimum 1 projekcie badawczym z dziedziny nauk medycznych (histopatologii),
  • specjalizacja z zakresu patomorfologii,
  • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie patomorfologii,
  • doświadczenie w obsłudze programów zarządzających zakładem patomorfologii,

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena za wykonanie całości zlecenia (Zamawiający prosi o podanie w ofercie sposobu obliczenia kwoty oferty tj. liczby godzin i stawki za godzinę pracy specjalisty).

Oferty prosimy składać do dnia 05.09.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl lub osobiście w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Zatrudnienie osoby wybranej w wyniku niniejszego postępowania nastąpi po wyrażeniu zgody przez NCBiR na włączenie tej osoby do realizacji projektu. W przypadku uzyskania odmowy ze strony NCBiR, Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania i niepodpisania umowy dot. wykonanie przedmiotu zlecenia.

Tagi: