3 sierpnia, 2018

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Ocena i opis próbek histopatologicznych w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie rozpoznania zeskanowanego obrazu i jego opis oraz zaznaczenie komórek zmienionych chorobowo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • minimum doktorat z dziedziny nauk medycznych,
  • specjalizacja z zakresu patomorfologii,
  • minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie patomorfologii,
  • doświadczenie w obsłudze programów zarządzających zakładem patomorfologii,

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 16.08.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl lub osobiście w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Zatrudnienie osoby wybranej w wyniku niniejszego postepowania nastąpi po wyrażeniu zgody przez NCBiR na włączenie tej osoby do realizacji projektu. W przypadku uzyskania odmowy ze strony NCBiR, Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania i niepodpisania umowy dot. wykonanie przedmiotu zlecenia.

Pytanie zadane w postępowaniu:

W związku z prowadzonym przez Państwa projektem dotyczącym oceny i opisu próbek histopatologicznych – zwracam się z prośbą o przesłanie dokumentacji związanej z zapytanie ofertowym .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje żadną dodatkową dokumentacja dotyczącą zapytania ofertowego.
Mając na uwadze powyższe pytanie Zamawiający uszczegóławia treść zapytania ofertowego w zakresie prognozowanej liczby miesięcznego zaangażowania oferenta, rodzaju umowy oraz informacji do podania w ofercie w zakresie sposobu obliczenia ceny, jednocześnie Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 24.08.2018 do godziny 10.00. Aktualną zmienioną treść zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza poniżej.

 

Zapytanie ofertowe (z dnia 16.08.2018)

 

Nazwa zadania: Ocena i opis próbek histopatologicznych w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.
Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez oferenta (patomorfologa) rozpoznania zeskanowanego obrazu i jego opis oraz zaznaczenie komórek zmienionych chorobowo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 40
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • minimum doktorat z dziedziny nauk medycznych,
  • specjalizacja z zakresu patomorfologii,
  • minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie patomorfologii,
  • doświadczenie w obsłudze programów zarządzających zakładem patomorfologii,

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena za wykonanie całości zlecenia (Zamawiający prosi o podanie w ofercie sposobu obliczenia kwoty oferty tj. liczby godzin i stawki za godzinę pracy specjalisty).

Oferty prosimy składać do dnia 24.08.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl lub osobiście w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Zatrudnienie osoby wybranej w wyniku niniejszego postępowania nastąpi po wyrażeniu zgody przez NCBiR na włączenie tej osoby do realizacji projektu. W przypadku uzyskania odmowy ze strony NCBiR, Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania i niepodpisania umowy dot. wykonanie przedmiotu zlecenia.

Tagi: