25 marca, 2021

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Stanowisko: Ekspert technologiczny – inżynieria wiedzy (histopatologia).

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego w projekcie pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Cosnilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61A.

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zakresie:

  1. Formalizowanie procesu etykietowania obiektów na skanach histopatologicznych.
    Pozyskiwanie wiedzy medycznej umożliwiającej opracowanie taksonomii oznaczeń obszarów na skanach histopatologicznych. Weryfikacja poprawności przebiegu procesu anotacji skanów histopatologicznych.

  2. Formalizowanie modelu procesu diagnostycznego w obszarze wykrywania zmian nowotworowych stercza i sutka. Metody transformacji modelu i metadanych dotyczących diagnozy do modelu MDF. Opracowanie zestawów reguł (bazy wiedzy) zawiadujących procesem diagnostycznym.

  3. Opracowanie modeli wnioskowania dotyczących procesu diagnostycznego z uwzględnieniem zależności (sprzeczności, wykluczania), wag, sekwencyjności reguł.

  4. Interpretacja rezultatów analizy obrazu, w oparciu o opracowane wcześniej zestawy reguł.

  5. Weryfikacja uzyskanych rezultatów w oparciu o wiedzę i konsultacje zespołu medycznego.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17 miesięcy podzielone na 2 zadania.

Liczba godzin i rodzaj umowy: przewidywana miesięczna liczba godzi 60, umowa zlecenie/kontrakt.

Wymagania dotyczące oferenta:

1. Wykształcenie:  doktorat z nauk technicznych;

2. Doświadczenie (udokumentowane publikacjami w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych) w zakresie :

  • projektowania i realizacja systemów informatycznych bazujących na modelach matematycznych i numerycznych;
  • znajomości metod statystycznych wykorzystywanych do trenowaniu modeli uczenia maszynowego oraz do interpretacji wyników testowania tych modeli;

projektowania i realizacji systemów informacyjno – decyzyjnych (w tym systemów ekspertowych) wymagających przeprowadzania procesów identyfikacji i integracji źródeł wiedzy oraz jej formalizacji.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 28.03.2021, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. W ofercie należy potwierdzić spełnianie wymagań wskazanych w zamówieniu (wymagane CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie) oraz wskazać należy oczekiwane (oferowane przez oferenta) wynagrodzenie brutto brutto za 1 godzinę pracy.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu. Kolejne fazy będą realizowane o ile NCBR wyrazi zgodę na ich realizacje.

Tagi: