25 marca, 2021

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Stanowisko: Ekspert technologiczny – projektowanie systemów informatycznych w medycynie i analiza obrazów.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego w projekcie pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Cosnilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61A.

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zakresie:

 1. Opracowanie procesu przygotowania skanów histopatologicznych w celu ich dostosowania do formatu obsługiwanego przez środowisko przetwarzania obrazów (konwersja formatów, reprocessing).

 2. Rozbudowa modelu mechanizmu umożliwiającego anotacje skanów histopatologicznych bioptatów tkanek.

 3. Implementacja mechanizmów konwersji diagnozy histopatologicznej do formatu modelu MDF w oparciu o opracowaną metodykę z zakresu inżynierii wiedzy.

 4. Implementacja komponentu wprowadzania diagnozy w formacie modelu MDF w zakresie zdjęć histopatologicznych dla nowotworów stercza i sutka.

 5. Implementacja silnika wnioskowania w oparciu o opracowane modele wnioskowania dla obrazów histopatologicznych.

 6. Opracowanie i implementacja mechanizmów rozpoznawania i klasyfikacji obrazów (skanów histopatologicznych) w dedykowanym środowisku obliczeniowym.

 7. Integracja mechanizmu klasyfikacyjnego obrazów histopatologicznych z generycznym systemem wspomagania diagnozy.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17 miesięcy podzielone na 2 zadania.

Liczba godzin i rodzaj umowy: przewidywana miesięczna liczba godzi 40, umowa zlecenie/kontrakt.

Wymagania dotyczące oferenta:

1. Wykształcenie: doktorat z nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,

2. Doświadczenie (udokumentowane publikacjami w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych) w zakresie :

 • projektowania i realizacji systemów informatycznych w medycynie – diagnostyka i wspomaganie leczenia pacjentów,
 • realizacji zadań w projektach badawczych i rozwojowych związanych z integracją heterogenicznych źródeł danych,
 • projektowania systemów informatycznych wspierających zaawansowane modele wnioskowania i analizy danych (w tym systemy ekspertowe)
 • realizacji systemów informatycznych bazujących na danych z zewnętrznych źródeł danych
 • projektowania i realizacji systemów informatycznych bazujących na danych z medycznych urządzeń diagnostycznych

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 28.03.2021, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. W ofercie należy potwierdzić spełnianie wymagań wskazanych w zamówieniu (wymagane CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie) oraz wskazać należy oczekiwane (oferowane przez oferenta) wynagrodzenie brutto brutto za 1 godzinę pracy.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu. Kolejne fazy będą realizowane o ile NCBR wyrazi zgodę na ich realizacje.

Tagi: