TESTER


Wymagania podstawowe:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Minimum 4 letnie doświadczenie w testowaniu aplikacji webowych i WPF dedykowanych obsłudze laboratorium diagnostyki medycznej

3. Bardzo dobra znajomość  metod planowania testów i scenariuszy testowych według określonych wymagań do programu potwierdzona ukończeniem kursów: Automated Business Readable Web Tests with Selenium and SpecFlow oraz Automated Web Testing with Selenium lub równoważnych

4. Bardzo dobra znajomość metod testowania ze względu na proces wytwarzania oprogramowania poparta uzyskaniem certyfikatu Microsoft Test Manager – 20497A – Software Testing with Microsoft Visual Studio lub równoważnego.

Wymagania dodatkowe punktowane:

 1. Znajomość procesów laboratoryjnych z dziedziny histopatologii (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów)

 2. Znajomość narzędzi: TFS, GIT (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów)

 

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

 • Realizacji testów na każdym etapie wytwarzania oprogramowania

 • Pisania dokumentacji użytkownika

 • Wybór metod i narzędzi do przeprowadzenia określonego rodzaju testu

 • Szkolenia innych pracowników Pionu IT w zakresie wdrażanych rozszerzeń i nowych funkcji systemu

 • Dbałość o staranne wykonanie testów i przechowywanie dokumentacji testowej

 • Odpowiedzialność za zgłaszanie błędów zgodne z dobrymi praktykami testowania oprogramowania

 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych testów odpowiedzialność za wykrycie usterek uniemożliwiających prawidłowe działanie oprogramowania, opcjonalnie rekomendowanie rozwiązań zidentyfikowanych usterek

 • Dbałość o ciągłe aktualizowanie dokumentacji zgodnie z rozwojem i zmianą oprogramowania, którego dotyczy

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w zakresie dużych systemów informatycznych

 • Współpracę z doświadczonymi specjalistami

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

 • Pakiet socjalny m.in: karta multisport, opieka medyczna, możliwość grupowego ubezpieczenia, zniżki na badania laboratoryjnych

 

Sposób i termin złożenia oferty:

 

 1. Oferta kandydata powinna zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko

 • Adres zamieszkania

 • Adres do korespondencji

 • Numer telefonu kontaktowego

 • Adres e-mail

 • Informacje potwierdzające spełnianie przez kandydata wymagań podstawowych

 • Informacje potwierdzające spełnianie przez kandydata wymagań dodatkowych

 • Oczekiwane wynagrodzenie netto

 • Oświadczenia o treści:

Oświadczam, że podane przeze mnie dane dotyczące mojego wykształcenia, umiejętności i doświadczenia są zgodne z rzeczywistością.

 

(data i podpis osoby rekrutowanej)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

(data i podpis osoby rekrutowanej)

 

 1. Oferty należy przesłać w postaci elektronicznej na adres: piotr.sitkowski@diag.pl lub złożyć w postaci papierowej w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, w terminie do dnia 13.12.2017, do godziny 16.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

 

Sposób wyboru oferty (pracownika):

 

1. Pracodawca oceni spełnianie przez rekrutowanego wymagań podstawowych. Ocena prowadzona będzie w sposób 0-1 (spełnia /nie spełnia).

2. Wymagane jest spełnienie przez rekrutowanego wszystkich wymagań podstawowych. W przypadku niespełnienia przez rekrutowanego chociaż jednego wymagania podstawowego, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

3. Jeżeli dane zawarte w ofercie potwierdzą spełnianie wymagań podstawowych, Pracodawca oceni spełnianie przez rekrutowanego wymagań dodatkowych.

4. Ocena spełniania wymagań dodatkowych przeprowadzona zostanie na podstawie testu. Rekrutowany zobligowany będzie do wypełnienia testów o których mowa w wymaganiach dodatkowych. Wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli rekrutowany otrzyma minimum 90% maksymalnej liczby punktów przyznawanych za udzielenie prawidłowych odpowiedzi w danym teście.

5. Wypełnianie testów odbędzie się w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio SP. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, w dniu 18.12.2017, o godzinie 10.00. Rekrutowani zobligowani są do stawienia się w siedzibie Biura Projektu Diagnostyka Consilio SP. z o.o., na 30 minut przed rozpoczęciem testów .

6. Propozycję oferty pracy otrzyma rekrutowany, który spełni wymagania podstawowe i dodatkowe oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów z testów.

7. W sytuacji kiedy 2 lub więcej rekrutowanych otrzyma taką samą liczbę punktów z wymagań dodatkowych, o wyborze ofert decydować będzie wysokość oczekiwanego przez rekrutowanego wynagrodzenia.

8. Ofertę pracy otrzyma rekrutowany, który uzyska najwyższą liczbę punktów oraz zadeklaruje najniższe oczekiwane wynagrodzenie.

9. O wyniku rekrutacji rekrutowany zostanie powiadomiony niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.