PROGRAMISTA


Diagnostyka Consilio sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

PROGRAMISTA

Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Minimum 4 letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych dedykowanych obsłudze laboratorium diagnostyki medycznej
 3. Znajomość procesów biznesowych laboratorium medycznego, a w szczególności zagadnień z dziedziny histopatologii potwierdzona minimum rocznym doświadczeniem pracy w laboratorium medycznym lub  firmie obsługującej laboratoria medyczne
 4. Bardzo dobra znajomość języka C# oraz platformy .NET, ASP.NET MVC, JavaScript, SQL (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów)
 5. Bardzo dobra znajomość zasad programowania obiektowego, tworzenia SOLIDnego kodu oraz praktykowanie unit testów (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów)
 6. Znajomość narzędzi Team Foundation Server, systemu kontroli wersji GIT, ORM NHibernate, (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów)

Do obowiązków Kandydata będzie należało:

 • Tworzenie oprogramowania według potrzeb i zleceń pracodawcy
 • Odpowiedzialność na wysoką jakość kodu, zgodną z dobrymi praktykami tworzenia oprogramowania
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wydajność dostarczonego kodu
 • Analiza wykonalności i czasochłonności zleconego do wykonania rozszerzenia istniejącej oraz nowej funkcji w istniejącym oprogramowaniu
 • Analiza zgłoszonego błędu w działaniu istniejącego oprogramowania i jego bieżąca naprawa
 • Szacowanie czasochłonności wykonania przydzielonego zadania programistycznego
 • Bieżąca współpraca z liderem technicznym w zakresie możliwości zastosowania rozwiązań technicznych dla danego oprogramowania
 • Dbałość o zgodność merytoryczną i spójność interfejsu z dotychczas działającym oprogramowaniem w firmie
 • Tworzenie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej dostarczanego oprogramowania;
 • Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w zakresie dużych
 • systemów informatycznych
 • Współpracę z doświadczonymi specjalistami
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Pakiet socjalny m.in: karta multisport, opieka medyczna, możliwość
 • grupowego ubezpieczenia, zniżki na badania laboratoryjnych

Sposób i termin złożenia oferty osoby rekrutowanej :

 1. Oferta kandydata powinna zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres do korespondencji
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Adres e-mail
 • Informacje potwierdzające spełnianie przez kandydata wymagań podstawowych
 • Oczekiwane wynagrodzenie netto
 • Oświadczenia o treści:

Oświadczam, że podane przeze mnie dane dotyczące mojego wykształcenia, umiejętności i doświadczenia są zgodne z rzeczywistością.

(data i podpis osoby rekrutowanej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

(data i podpis osoby rekrutowanej)

 1. Oferty należy przesłać w postaci elektronicznej na adres: piotr.sitkowski@diag.pl lub złożyć w postaci papierowej Biurze Projektu Diagnostyka Consilio SP. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, w terminie do dnia 05.03.2019, do godziny 16.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Sposób oceny i wyboru oferty:

 1. Pracodawca oceni spełnianie przez rekrutowanego wymagań podstawowych. Wymagane jest spełnienie przez rekrutowanego wszystkich wymagań podstawowych.
 2. W przypadku niespełnienia przez rekrutowanego chociaż jednego z wymagań podstawowych, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.
 3. Pracodawca oceni spełnianie przez rekrutowanego wymagań podstawowych z punktów 1-3 w sposób 0-1 (spełnia /nie spełnia).
 4. Ocena spełniania wymagań podstawowych z punktów 4-6 przeprowadzona zostanie na podstawie wyników z testów. W celu potwierdzenia spełniania wymagań 4-6 rekrutowany zobligowany będzie do wypełnienia testów o których mowa w punktach 4-6 wymagań podstawowych. Wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli rekrutujący otrzyma minimum 90% maksymalnej liczby punktów przyznawanych za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w danym teście.
 5. Wypełnianie testów odbędzie się w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio SP. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, w terminie do dnia 06.03.2019, o godzinie 10.00. Rekrutowani zobligowani są do stawienia się w siedzibie Biura Projektu Diagnostyka Consilio SP. z o.o., na 30 minut przed rozpoczęciem testów .
 6. Propozycję oferty pracy otrzyma rekrutowany, który spełni wymagania podstawowe oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów z testów.
 7. W sytuacji kiedy 2 lub więcej rekrutowanych spełni wszystkie wymagania podstawowe oraz uzyska taką samą  maksymalną łączną liczbę punktów z wszystkich testów, o wyborze oferty decydować będzie wysokość oczekiwanego przez rekrutowanego wynagrodzenia.  Ofertę pracy otrzyma rekrutowany, który spełni wszystkie wymagania podstawowe, uzyska największą łączną liczbę punktów z testów oraz zadeklaruje najniższe oczekiwane wynagrodzenie.
 8. O wyniku rekrutacji rekrutowany zostanie powiadomiony niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.